Statutul nostru

STATUTUL

Asociaţiei „ÎMPREUNĂ PENTRU ŞANSA TA

I. GENERALITĂŢI

Art. 1

Se înfiinţează o asociaţie cu denumirea „Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA”, menţionată în continuare sub forma scurtă a denumirii oficiale : „IPST”.

Art.2

Asociaţia Îpreună Pentru Şansa TA este o persoană juridică română de drept privat.

Art.3

Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA s-a înfiinţat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română privind persoanele juridice în general şi cea privind asociaţiile şi fundaţiile în particular.

Art.4

Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA a luat fiinţă la data de 20.09.2012 şi va funcţiona pe termen nedeterminat.

Art.5

Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA a luat fiinţă prin libera asociere a persoanelor fizice prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul Statut

Art. 6

Sediul Asociaţiei este prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul Statut.

Art. 7

Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA nu are scop lucrativ, este nepartizană politic şi acţionează în beneficiu public [şi / sau mutual nepatrimonial al membrilor ei].

II. SCOPUL ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI

Art. 8

a) Scopul principal al Asociaţiei „ÎMPREUNĂ PENTRU ŞANSA TA” este nelucrativ, non profiit, de interes social, nepatrimonial fiind acela de ajutorare a copiilor familiilor defavorizate sau care provin din familii dezorganizate, dornici să înveţe şi să-şi continue studiile prin oferirea de susţinere materială şi sprijin moral, cât şi organizarea de diverse activităţi educative.

b) Asociaţia „ÎMPREUNĂ PENTRU ŞANSA TA” îşi propune ajutorarea persoanelor defavorizate din punct de vedere social, profesional, financiar şi medical prin oferirea de susţinere materială, sprijin moral, consiliere pentru depăşirea situaţiilor socio-economice defavorabile şi a marginalizării sociale.

c) Ca scop secundar al Asociaţiei „ÎMPREUNĂ PENTRU ŞANSA TA” îl constituie acordarea către membri săi de împrumuturi rambursabile (tip CAR), cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare, precum şi alte activitaţi şi servicii decat cele enunţate prin scopul principal respectiv:

-organizarea de activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement pentru membri;

-organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la preţuri de          producţie, administrarea de case de odihnă şi tratament, organizarea de centre pentru         repararea de obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încălţăminte;

-efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedaţi ai Asociaţiei „ÎMPREUNĂ PENTRU ŞANSA TA”, confecţionarea de sicrie şi asigurarea transportului,

-alte acţiuni şi forme de asistenţa socială;

d) Schimbarea scopului asociaţiei se face numai de către membrii fondatori sau majoritatea fondatorilor în viată, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viată, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director.

e) În toate cazurile, schimbarea scopului asociaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 9

Pentru realizarea acestui scop, asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

a) Strângerea de fonduri pentru a asigura copiilor rechizite, îmbrăcăminte,  încălţăminte şi materialele necesare desfăşurării activităţilor şcolare;

b) Strângerea de fonduri pentru organizarea unor excursii şi tabere cu specific educativ pentru copii defavorizaţi;

c) Strângerea de fonduri pentru a putea oferii familiilor defavorizate alimente, îmbrăcaminte, încălţăminte şi alte bunuri (mai puţin ajutoare financiare) necesare asigurării unui trai decent, în special familiilor cu copii;

d) Strângerea de fonduri pentru organizarea în şcoli şi grădiniţe a evenimentelor specifice sărbătorilor ( Moş Crăciun, Iepuraşul de Paşte, Ziua Copilului, etc.), organizarea de spectacole, concursuri, expoziţii şi diferite activităţi cu copii;

e) Strângerea de fonduri pentru organizarea în şcoli şi grădiniţe de diferite activităţi lucrativ/productive – expoziţii cu vânzare, iar fondurile obţinute se vor folosi pentru dotarea unităţii respective cu diferite bunuri necesare sau se vor dona altor unităţi de învăţământ care au nevoie de un sprijin material sau finciar;

f) Strângerea de fonduri pentru ajutorarea copiilor cu probleme grave de sănătate şi a famliilor acestora;

g) Organizarea de evenimente de orice gen,inclusiv evenimente sportive şi evenimente culturale în vederea strângerii de fonduri;

III. MEMBRII

Art.10

Membrii sunt persoane fizice care sunt interesate să activeze în scopul Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA şi aderă la statutul asociaţiei.

Art.11

Membrii Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA au următoarele drepturi:

 • să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere şi control ale Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale ale Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • să iniţieze şi să participe la acţiunile organizate de către Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA;
 • să aibă acces la bazele de date ale Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • să se retragă liber din Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA.
 • să beneficieze de celelalte avantaje oferite de Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA membrilor săi.

Art.12

Membrii Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA au următoarele obligaţii generale:

 • să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile Adunării Generale şi al Consiliului Director;
 • să activeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • să achite la timp cotizaţia lunară şi celelalte contribuţii stabilite de către Adunarea Generală;
 • să nu aducă daune materiale sau morale Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA sau membrilor Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA şi, dacă totuşi s-au produs, să le repare;
 • să contribuie la baza de date a Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • să notifice orice modificăre privind datele personale.

Art.13

Sancţiunile aplicate membrilor Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA sunt:

 • avertisment;
 • suspendare;
 • excludere.

Art.14

Sancţiunile se aplică pentru încălcarea prevederilor Statutului şi Regulamentului Intern.

Art.15

Aplicarea şi revocarea sancţiunilor se hotărăşte de către:

 • Consiliul Director – în cazul avertismentului şi suspendării;
 • Adunarea Generală – în cazul excluderii.

Art.16

Încetarea calităţii de membru are loc în următoarele condiţii:

 • retragere;
 • excludere;
 • deces;

Art.17

Încetarea calităţii de membru atrage automat încetarea oricăror împuterniciri, funcţii sau alte calităţi obţinute în cadrul Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA.

Art.18

Relaţiile Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA cu membrii sunt supuse următoarelor principii:

 • Asociaţia Impreună Pentru Şansa TA, nu intervine în problemele personale ale membrilor şi nu afectează relaţiile acestora cu terţii.
 • Membrii păstrează întreaga libertate de acţiune, în măsura în care nu activează contrar scopului obiectivelor.

III. ADUNAREA GENERALĂ

Art.19

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA.

Art.20

Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA.

Art.21

La sesiunile Adunării Generale pot asista şi alte persoane, cu acceptul Adunării Generale.

Art.22

Toţi membrii au drept de vot egal în Adunarea Generală.

Art.23

Adunarea Generală se reuneşte în sesiuni ordinare sau extraordinare.

Art.24

Adunarea Generală se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an, în cursul primului trimestru, iar în sesiune extraordinară de câte ori este necesar.

Art.25

Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director sau a minimum 1/3 din membri.

Art.26

Adunarea Generală se convoacă prin invitaţie scrisă trimisă tuturor membrilor, cu minimum 15 de zile înainte, cu precizarea datei, orei, locului şi a proiectului ordinii de zi.

Art.27

Adunarea Generală este statutar întrunită dacă sunt prezenţi minimum 1/2 + 1 dintre membri. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7-21 de zile, cu acelaşi proiect de ordine de zi. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art.28

Atribuţiile Adunării Generale:

 • Adoptă şi modifică Statutul şi Regulamentul Intern al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • Alege şi demite Consiliul Director sau pe unii din membrii acestuia şi cenzorul Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • Analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Director şi cenzorului, plus alte informări şi propuneri ce îi sunt înaintate şi decide asupra acestora;
 • Aprobă situaţiile financiare anuale;
 • Verifică activitatea Consiliului Director şi Cenzorului, modifică sau anulează hotărârile şi actele acestora considerate inadecvate şi decide descărcarea lor;
 • Aplică sancţiunea de excludere;
 • Stabileşte şi modifică cuantumul cotizaţiei lunare, instituie şi modifică alte contribuţii, după necesităţi;
 • Soluţionează în ultimă instanţă litigiile dintre membri, din interiorul Consiliului Director sau dintre Consiliul Director şi cenzor sau dintre membri şi Consiliul Director;
 • Stabileşte şi modifică strategia, bugetul şi programul de activitate;
 • Stabileşte şi modifică însemnele Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • Hotărăşte fuziunea, divizarea sau dizolvarea Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA şi măsurile ce decurg din aceasta, conform legii;
 • Decide asupra tuturor celorlalte probleme, a căror rezolvare nu intră expres în atribuţiile Consiliului Director sau altor organe;

Art.29

Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot, cu majoritate simplă (1/2 +1 din totalul voturilor exprimate ale membrilor prezenţi). Excepţie fac hotărârile privind adoptarea şi modificarea Statutului şi excluderea unor membri, ce necesită majoritate absolută (1/2 +1 din totalul voturilor exprimate plus neexprimate ale membrilor prezenţi) şi cele privind modificarea scopului, fuziunea,divizarea sau dizolvarea Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA, ce necesită majoritate calificată de 2/3 din totalul voturilor exprimate plus neexprimate ale membrilor prezenţi plus absenţi.

Art.30

Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu excepţia voturilor privind persoane fizice (alegeri, sancţiuni) când votul este secret. Adunarea Generală poate decide vot secret şi în alte probleme.

Art.31

Nu pot participa la vot cei care în acea problemă sunt interesaţi personal sau prin soţ,

rude sau afini până la gradul IV inclusiv sau sunt în alt fel în conflict de interese, conform

legii.

Art.32

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii, inclusiv pentru cei care au lipsit la şedinţă sau au votat contra. Aceştia le pot ataca în instanţă, în condiţiile legii, dacă le consideră nestatutare sau ilegale, în termen de 15 zile de la adoptare sau, după caz, de la data luării lor la cunoştinţă.

Art.33

Hotărârile Adunării Generale se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, ce trebuie

semnat de minim trei participanţi la şedinţă, dintre care minim unul trebuie să nu facă parte din Consiliul Director.

Art.34

Alte detalii privind organizarea şi funcţionarea Adunării Generale se stabilesc prin

Regulamentul Intern.

IV. CONSILIUL DIRECTOR

Art.35

Consiliul Director al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA este ales de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 1 an, si se compune din minim 3 persoane:

 • Preşedintele al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • 2 vicepreşedinţi ai Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;

Art.36

Membrii Consiliului Director trebuie sa fie membri Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA şi vor activa în această calitate în relaţie cu Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA ca voluntari, aplicându-se, prin asemănare, regulile contractului de mandat cu titlu gratuit, diligenţa şi prudenţa lor trebuind să fie cea a unor buni proprietari, iar iar în caz de acte sau fapte ilicite adoptate sau comise cu ocazia exercitării funcţiei, răspunderea este personală şi solidară atât faţă de terţi cât şi faţă de Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA.

Art.37

Atribuţiile Consiliului Director:

 • Convoacă Adunarea Generală;
 • Aprobă primirea de noi membri in Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA;
 • Aplică şi revocă sancţiunile de avertisment şi suspendare;
 • Adoptă şi prezintă anual în faţa Adunării Generale raportul de activitate şi raportul financiar pe anul precedent şi proiectul de buget şi de program de activitate pe anul respectiv, precum şi alte informări şi propuneri;
 • Stabileşte organigrama aparatului executiv al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA şi atribuţiile detaliate ale Directorului Executiv şi aprobă fişa postului pentru restul personalului angajat, la propunerea Directorului Executiv;
 • Angajează ca salariat sau ca voluntar Directorul Executiv al  Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA şi, la propunerea acestuia, aprobă angajarea ca salariat sau / si recrutarea ca voluntar pentru restul personalului care funcţionează în structurile executive ale Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • Controlează activitatea Directorului Executiv şi aprobă anticipat sau, după caz, ratifică deciziile şi actele acestuia, modificând sau anulând cele considerate inadecvate;
 • Ia deciziile cu privire la Directorul Executiv (renumerare, concedii, recompense şi sancţiuni etc.);
 • Decide cu privire la intrarea şi ieşirea din patrimoniu şi alte operaţii legate de imobile şi mijloace fixe;
 • Stabileşte plafonul până la care Directorul Executiv poate decide operaţiuni patrimoniale şi aprobă operaţiile patrimoniale ce depăşesc acest plafon;
 • Stabileşte modul de asigurare a comunicării cu membrii Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • Decide asupra afilierii şi retragerii Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA din alte structuri;
 • Confirmă contractele şi celelalte acte juridice încheiate de către Directorul Executiv;
 • Arbitrează divergenţele dintre membrii Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA şi dintre personalul executiv;
 • Aprobă proiectele şi programele Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • Ia orice măsuri necesare pentru aplicarea hotărârilor Adunării Generale, a strategiei Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA şi a convenţiilor şi contractelor la care Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA este parte.

Art.38

Consiliul Director se întruneşte în şedinţe de câte ori este necesar, minimum o dată pe lună.

Art.39

Consiliul Director se convoacă de către preşedintele sau directorul executiv Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA.

Art.40

Consiliul Director este valabil întrunit doar dacă sunt prezenţi minim 2 dintre membrii săi.

Art.41

Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi a celor prezenţi, în caz de balotaj prevalând votul preşedintelui.

Art.42

Hotărârile Consiliului Director se numerotează şi consemnează scris. Dispoziţiile Art.30-31 se aplică în mod corespunzător.

Art.43

Pe lângă atribuţiile obişnuite de membru al Consiliului Director, preşedintele Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA are următoarele atribuţii specifice:

 • Convoacă Consiliul Director;
 • Conduce şedinţele Adunării Generale şi Consiliului Director;
 • Contrasemnează documentele importante ale Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA.

Art.44

Consiliul Director poate delega unora dintre membrii săi, temporar sau permanent, unele atribuţii, în limitele legii.

Art.45

Alte detalii privind funcţionarea Consiliului Director se stabilesc prin Regulamentul Intern al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA.

V. DIRECTORUL EXECUTIV

Art.46

Directorul Executiv asigură conducerea activităţii curente a Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA şi punerea în aplicare a tuturor deciziilor Consiliului Director.

Art.47

Atribuţiile Directorului Executiv al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA:

 • Informează membrii Consiliului Director cu privire la toate problemele;
 • Convoacă Consiliul Director, elaborează proiectele de documente şi hotărâri ale acestuia, pregăteşte şedinţele Consiliul Director şi participă la ele, fără drept de vot.
 • Semnează toate documentele Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • Reprezintă legal Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice, în civil şi în justiţie;
 • Încheie pentru şi în numele Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA contracte, convenţii şi alte acte şi le supune spre confirmare Consiliului Director, daca nu au fost anterior aprobate de acesta sau nu i s-au incredintat puteri depline in acest sens;
 • Stabileşte, coordonează şi controlează modul de rezolvare a corespondenţei şi gestiunea informaţiilor şi documentelor;
 • Concepe, coordonează, controlează şi evaluează toate proiectele, programele şi acţiunile Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • Stabileşte, coordonează şi controlează organizarea şi conducerea gestiunii şi contabilităţii Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • Aprobă intrarea şi ieşirea din patrimoniu şi alte operaţii privind obiectele de inventar şi alte bunuri, cu excepţia imobilelor şi mijloacelor fixe.
 • Ordonează cheltuieli şi decide efectuarea altor operaţiuni patrimoniale, în limita plafonului stabilit de către Consiliul Director;
 • Deschide şi închide conturi bancare curente, de depozit şi de card pentru şi în numele Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA, stabileşte şi modifică împuterniciţii pe conturi şi drepturile acestora;
 • Păstrează şi utilizează ştampila Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • Coordonează şi controlează activitatea restului personalului Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA, angajat sau voluntar;
 • Exercită atribuţiile de şef de personal luând toate deciziile cu privire la angajaţii Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA, cu excepţia angajării şi a desfacerii contractului de muncă;
 • Exercită orice alte atribuţii de conducere operativă sau delegate lui de către Consiliul Director.

Art.48

În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul Executiv răspunde în faţa Consiliului Director.

Art.49

Directorul Executiv poate delega temporar sau permanent unele atribuţii ale sale altor persoane din rândul personalului executiv al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA, care vor acţiona pentru şi în numele său, în condiţiile şi limitele stabilite de lege, de Statut şi celelalte reglementări interne ale Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA.

Art.50

Directorul Executiv răspunde de activitatea proprie şi de cea a personalului executiv din subordine, angajat sau voluntar în cadrul Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA, atât faţă de Consiliul Director al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA cât şi faţă de terţi, în modul

prevăzut de lege, prezentul Statut, Regulamentul Intern şi eventualele clauze contractuale convenite cu Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA.

VI. CENZORUL

Art.51

Cenzorul Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA este ales de către Consiliului Director al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA pe o perioadă de un an.

Art.52

Cenzorul este membru al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA, de preferinţă cu cunoştinţe adecvate în domeniul financiar-contabil.

Art.53

Cenzorul nu poate avea calitatea de membru al Consiliului Director şi nici funcţie în executivul Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA şi trebuie să nu se afle în conflict grav de interese prin relaţiile cu Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA sau prin legăturile cu persoanele din organele de conducere ale Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA.

Art.54

Atribuţiile Cenzorului:

 • verificarea activităţii Consiliului Director, Directorului Executiv şi a structurilor executive, sub toate aspectele, inclusiv de legalitate internă, oportunitate şi eficienţă a tuturor actelor şi acţiunilor;
 • informarea Adunării Generale cu privire la cele constatate.

Art.55

În exercitarea atribuţiilor lui, Cenzorul este independent de Consiliul Director şi răspunde numai în faţa Adunării Generale a Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA.

Art.56

Alte detalii privind Cenzorul se stabilesc prin Regulamentul Intern.

VII. REGULAMENTUL INTERN

Art.57

Regulamentul Intern are ca obiect:

 • stabilirea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Statutului Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA;
 • reglementarea aspectelor nereglementate sau insuficient detaliate prin prezentul Statut;

Art.58

Regulamentul Intern se adoptă şi se modifică de către Adunarea Generală.

Art.59

Regulamentul Intern se adoptă pe baza şi cu respectarea Statutului şi legislaţiei în vigoare şi se interpretează şi aplică în concordanţă cu acestea.

VIII. PATRIMONIU ŞI FONDURI

Art.60

Activul patrimonial iniţial al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA este constituit din contribuţiile în bani a membrilor fondatori prevăzuţi în Anexa 1 la Statut şi este în valoare de 700 lei, subscrişi la data constituirii Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA.

Art.61

Patrimoniul Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA poate cuprinde :

 • imobile diverse, mijloace de transport şi telecomunicaţii, echipamente de birotică, mobilier, tipărituri, alte mijloace fixe şi obiecte de inventar;
 • fonduri băneşti în numerar sau în diverse titluri de valoare;
 • orice alte valori, în condiţiile legii, ce servesc atingerii scopului Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA.

Art.62

Pe lângă patrimoniul propriu, Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA poate avea în administrare sau folosinţă bunuri puse la dispoziţie de către alte persoane juridice sau fizice.

Art.63

Evidenţa, gestiunea şi reglementarea utilizării patrimoniului se face conform dispoziţiilor legilor în vigoare, prezentului Statut şi Regulamentului Intern.

Art.64

Patrimoniul Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA nu poate fi utilizat decât în scopul expus la Art.8.

Art.65

Bunurile Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA provin din: donaţii, sponsorizări, achiziţii şi alte surse legale.

Art.66

Intrarea sau ieşirea din patrimoniu şi orice alte operaţiile privind bunurile sunt aprobate de Consiliul Director în cazul imobilelor şi mijloacelor fixe şi de Directorul Executiv în cazul restului bunurilor.

Art.67

Fondurile Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA provin din:

 • patrimoniul iniţial;
 • cotizaţiile lunare şi alte contribuţii ale membrilor;
 • donaţii, sponsorizări, legate, granturi;
 • resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale sau alte bugete publice;
 • dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
 • venituri rezultate din activităţi economice directe proprii, în condiţiile legii;
 • dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA;
 • alte surse legale.

Art.68

Operaţiile cu fonduri băneşti sunt aprobate de Directorul Executiv până la nivelul plafonului aprobat de către Consiliul Director, şi de către acesta peste limitele respectivului plafon.

Art.69

Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA în baza contribuţiilor anterioare sau sub alt motiv.

Art.70

În caz de dizolvare, activul patrimonial net al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA va fi donat unei persoane juridice române de drept privat cu scop identic sau apropiat, stabilită de Adunarea Generală.

Art.71

Alte detalii privind patrimoniul şi administrarea Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA se stabilesc prin Regulamentul Intern şi legislaţia în vigoare.

IX. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.72

Reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA se fac în cazurile şi cu respectarea condiţiilor şi procedurilor din capitolul IX al O.G. 26 / 2000, din Codul Civil si celelalte dispoziţii legale aplicabile.

Art.73

Cu aprobarea Adunării Generale, funcţia de Director Executiv poate fi cumulată temporar cu calitatea de preşedinte sau vicepreşedinte al Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA.

Art.74

Statutul, în prezenta formă, intră în deplină vigoare de la data înscrierii Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art.75

Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare.

Prezentul Statut a fost adoptat de către Adunarea Generală a Asociaţiei Împreună Pentru Şansa TA în şedinţa de constituire, care a avut loc la Ploiesti, in data de 20.09.2012, este semnat de toti membrii fondatori in 7 exemplare originale si este atestat avocatial.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s